Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tại Quảng Nam 2015

Năm học 2015 - 2016, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tuyển 560 chỉ tiêu vào lớp 10 cho 2 trường chuyên trên địa bàn tỉnh: THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT chuyên Lê Thánh Tông.

1. Điều kiện dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục vả Đào tạo về việc sửa đỗi, bả sung Điều 23 và Điều 24 của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012. Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đang theo học lóp 9 tại các trưởng trung học cơ sớ trong tỉnh Quáng Nam (chỉ học sinh có hộ khẩu thường trú tại tinh Quảng Nam mới được hướng chế độ hô trợ của tính);

b) xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lóp ớ cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

c) xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sớ từ khá trở lên.

2. Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh qua 02 (hai) vòng

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hả sơ dự tuyển họp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.

b) Vòng 2: Tổ chức ihi tuyến đối với những học sinh đã được chọn qua sơ tuyển ở vòng 1.

3. Quy định về sơ tuyển vòng 1:

Việc sơ tuyển để chọn học sính tham gia thi tuyển ớ vòng 2 căn cứ vảo cách thức tính điểm của các tiêu chí sau:

a) xếp loại học lực từng năm ớ cấp trung học cơ sfr.

Loại giỏi* 2 điểm. Loại khá: 1,5 điểm.

b) xếp loại hạnh kiểm từng năm ở cấp trung học cơ sở:

Loại tốt: 2 điểm. Loại khá: 1,5 điểm.

- c) xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở:

Loại giỏi: 3 điểm. Loại khá: 2 điểm.

d) Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; đạt giải trọng các kỳ thi: giải toán bằng mấy tính bỏ túí; thực hành thí nghiệm; viết thư quốc tế UPU; thuyết trinh Văn học; hùng biện tiếng Anh; Tin học tré; Sáng tạo khoa học kỹ thuật; Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi. đổng; Tiếng Anh qua mạng Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh; Vận đụng kiến thức liên môn; Em yêu lịch sử Việt Nam đo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức được quy định mức diễm cụ thể như sau:

- Giải nhất cấp tỉnh hoặc giải quốc gia (khu vực) : 4,0 điểm;

- Giải nhỉ cấp tỉnh    : 3,0 điểm;

-    Giải ba cấp tỉnh  : 2,0 điểm;

-    Giải khuyến khích cấp tính      : 1,0 điểm.

Học sinh đạt nhiều giải khác nhau được tính điếm tương úng cho từng giải đạt được.

Học sính được chọn vảo thi tuyển ở vòng 2 phải đạt mức điểm từ 17 điểm trở lên.

4. Quy định về thi tuyển vòng 2:

a)  Môn thi:

Học sinh dự thi vòng 2 phải thi 03 môn chung gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 hoặc 02 môn chuyên. Neu môn chuyên là Toán, Ngữ văn vả Tiếng Anh thỉ mỗi mổn nảy phải thi 02 bài: Một bài thi môn chung vả một bài thi môn chuyên có mức độ yêu cầu cao hơn.

Học sinh được đăng ký đự thi tối đa 02 môn chuyên trong 09 môn chuyên nhung khống cùng bong một buổi thỉ 

b) Nội dung và hình thức đề thi

Nội dung đề thi: Theo chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hảnh, chủ yếu ở lớp 9. Đôi với môn Tín học, theo chưong trình Tín học tự chọn trung học cơ sở do Bộ Giáo dục vá Đảo tạo ban hành vả hướng dẫn của Sở Giáó dục vả Đảo tạo về cấu trúc đề thi mỗi năm (nếu có).

- Hình thức thi: Thí viết với hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh thi viết theo hỉnh thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm và môri Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính bẳng ngôn ngữ Pascal.      *

c) Thời gian làm bải thi, thang điểm và hộ số điểm bài thi

- Thời gian làm bài:

+ Các bài thi môn chung: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Aah là 60 phút;

+ Các bải thi chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh lả 120 phứt, các môn khác lả ISO phút.

-   Thang điếm bài thi: Tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0.2S. Nếu chấm bải thi theo thang điểm khác thỉ kết quả điểm các bải thí quy đổi ra thang điểm 10.

-  Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi môn chung tính hệ số 1, điểm các bải thi môn chuyên tính hậ số 3.

d)  Điểm khuyến khích: Học sinh đạt giải trong kỷ thi học sinh giỏi vãn hóa lóp 9 cấp tỉnh, từ giải Khuyến khích trở lên đúng với môn dự thi được cộng điểm khuyến khích để xét tuyển vòng 2. Quy định mức diếin khuyến khích như sau:

Giái nhất: 1,0 điểm; Giải nhi: 0,75 điểm; ỡiái ba: 0,5 điểm; Giáí khuyến khích: 0,25 điểm;

đ) Cách tính điểm xét tuyến: Điếm xét tuyến vảo lớp 10 chuyên là tổng số điếm các bải thi môn chung cộng với điểm bải thi môn chuyên tương úng với lớp chuyên (đã tính hệ số) và điếm khuyến khích (nếu có), được lấy đên hai chữ sấ thập phấn.

e) Nguyên tắc xét tuyển: Chi xét tuyển dổi vói thí sinh được tham gia thi tuyến, dã thi đú các bài thí quy định, không vi phạm Quy chế trong kỷ thỉ tuyển sinh, tất cả các bài thi môn chung đều dạt điểm không nhỏ hon 3, môn chuyên không nhỏ hon 4.

g) Cách xét tuyển:

Căn cứ điểm xét tuyển vào từng láp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyến dược thí sinh đủ năng lực vào học trường chuyên yà không vượt quá chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuoỉ củng có nhiều thí sinh có điẻm xét tuyển bằng nhau thi tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điếm sơ tuyển vòng 1 cao hơn; có điếm trung bỉnh môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trang bỉnh các môn bọc cuối năm học lóp 9 cao hon.

Điếm số hai môn chuyên (nếu có) của các thí sinh đều có giá trị như nhau, nhưng nếu thí sinh trúng tuyển môn chuyên thứ nhất theo thứ tự dã đăng ký thỉ không được xét tuyển môn chuyỗn thứ hai.

5. Qui trình tuyển sinh

- Thí sinh trực tiếp mang nộp hả sơ cho trưởng trung học phố (hông chuySii Trưởng trung học phổ thông chuyên chịu trách nhiệm hướng dằn thú tục, thu nhận hả sơ dự tuyển. Thời hạn hoàn thảnh: trước ngày 23/5/2015.

-  Trường THPT chuyên tổ  chức sơ tuyến vòng 1 vả báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ tuyển. Thời hạn hoàn thảnh: trước ngày 26/5/2015. 

-  Trên cơ sở danh sách học sinh được sơ tuyển qua vòng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức thi tuyển ở vòng 2 vả cỏng bố danh sách học sính trúng tuyến. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 30/6/2015.

6. Thời gian và lịch thi tuyển vòng 2:

- Ngày thi: Ngày 3,4,5/6/2015.

• Lịch thi:

Ngày

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

Giờ phát đề

Giờ lảm bài

03/6/20ỊS

Buổi sáng

Ngữ Văn chung

120 phút

8 giờ 00

8 giờ 05

Buổi chiểu

Toán chung

120 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

04/6/2015

Buổi sáng

Tiếng Anh chung

60 phút

8 giờ 00

8 giở 05

Buoi chiều

Toán chuyên, Ngữ Văn chuyên

150 phút

14gíờ 00

14 giờ 05

05/6/2015

Buổi sáng

Vật lý, Lịch sử, Sinh học.

ISO phút

8 giở 00

8 giờ 05

Tiếng Anh chuyên

120 phút

Buổi chiều

Hóa học,

120 phút

14 giở 00

14 giờ 05

Địa lý, Tin học

ISO phút

7. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên

Trường Trung học phổ thông chnyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Môn chuyên

Số lớp

Sổ học sinh

Chuyên Toán

01

35

Chuyên Lý

01

35

Chuyên Hoá

01

35

Chuyên Văn

01

35

Chuyên Anh

01

35

Chuyên Sinh

01

35

Chuyên TÚI

01

35

Chuyên Sử-Địa

01

18+17

Tống cộng

08

280

Trường Trung học phổ thông cbuyên Lê Thánh Tông

Môn chuyên

Số lớp

Số học sinh

Chuyên Toán

01

35

Chuyên Lý

01

35

Chuyên Hoá

01

35

Chuyên Văn

01

35

Chuyên Anh

01

35

Chuyên Sinh

01

35

Chuyên Un

01

35

Chuyên Sứ-Địa

01

18+17

Tổng cộng

08

280

Tham gia Group phục vụ hỏi đáp ôn thi vào 10 năm 2015 tại đây: 

Môn toán: https://www.facebook.com/groups/2000.Toanhoc.Tuyensinh247/
Môn văn: https://www.facebook.com/groups/2000.Vanhoc.Tuyensinh247/
Môn Anh: https://www.facebook.com/groups/2000.Tienganh.Tuyensinh247/
Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2000.Vatly.Tuyensinh247/
Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2000.Sinhhoc.Tuyensinh247/
Môn Hoá: https://www.facebook.com/groups/2000.Hoahoc.Tuyensinh247/
Môn Sử: https://www.facebook.com/groups/2000.Lichsu.Tuyensinh247/
Môn Địa: https://www.facebook.com/groups/2000.Dialy.Tuyensinh247/

 Tuyensinh247 tổng hợp

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

1 bình luận: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tại Quảng Nam 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!