Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh 2017 - PTCS Xã Đàn

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh năm học 2016 - 2017 của trường PTCS Xã Đàn gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh 2017 - PTCS Xã Đàn

A/Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là:

A. Glucôzơ      B. Axit amin            C. Nuclêôtit           D.Axit béo

Câu 2: Mô hình cấu trúc không gian của ADN được công bố đầu tiên do:

A. Paplôp       B. Men đen       C.Oatxơn và Crick           D. Moocgan

Câu 3: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sẽ gây ung thư máu ở người là:

A. Mất đoạn NST 21                      B. Lặp đoạn NST 21               

C. Đảo đoạn NST 21                      D.Mất đoạn NST 20

Câu 4. Thể đồng hợp là cá thể mang cặp gen gồm:

A. 2 gen trội lặn                                            C. 2 gen tương ứng

B. 2 gen tương ứng giống nhau            D. 2 gen tương ứng khác nhau.

Câu 5. Biến dị tổ hợp là:

A. sự xuất hiện các kiểu hình giống bố  

C. sự xuất hiện các kiểu hình giống bố mẹ

B. sự xuất hiện các kiểu hình giống mẹ  

D. sự xuất hiện các kiểu hình khác bố mẹ

Câu 6. Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào ở ruồi giấm có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây khi ở kì sau của giảm phân II:

A. 4                 B. 2                                C. 6                      D. 8

Câu 7. Hai tế bào 2n giảm phân bình thường thì kết quả sẽ là:

A. tạo ra 4 tế bào 2n.              C. tạo ra 8 tế bào 2n                                          

B. tạo ra 8 tế bào n.                                D. tạo ra 4 tế bào n

Câu 8. Di truyền liên kết là hiện tượng:

A. một nhóm tính trạng di truyền cùng nhau.

B. một nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau   

C. các tính trạng di truyền độc lập với nhau 

D. một tính trạng không được di truyền

Câu 9. Prôtêin được cấu tạo từ những nguyên tố nào?

A.  C, H, O, N, P.                                   B.  C, H, O, P.               

C.  C, H, O, N.                                        D.  C, H, N, P.

Câu 10. Dạng đột biến NST gây ung thư máu ở người là

       A. Chuyển đoạn NST số 21        B. Mất đoạn NST 21    

       C.   Lặp đọan NST 21                 D.   Đảo đoạn NST 21

Câu 11: Bộ nhiễm sắc thể chứa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được gọi là:

A. Bộ NST lưỡng bội  ( 2n NST)

B. Bộ NST đơn bội n ( n NST)

C. Bộ NST tam bội ( 3n NST)

D. Bộ NST tứ bội ( 4n NST)

Câu 12: Đơn phân của ARN là:

A.  A, T, X, G       B. A, T, U, G           C. T, A, X, U      D. A, U, X, G 

B/Tự luận  (7đ)

Câu 1 ( 3đ). Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự các nucleotit như sau:

Mạch 1:  - T- A – X – G – T – G – G – A – X – T – G – X – T – A – G –

  1. Hãy viết trình tự sắp xếp các nucleotit của đoạn mạch bổ sung còn lại ( mạch đơn 2)
  2. Xác định trình tự các đơn phân nucleotit của mARN được tổng hợp từ mạch 2 của phân tử A DN nói trên.

Câu 2 (2đ): Đột biến  gen là gì? Đột biến gen  gồm những dạng nào?

Câu 3 (2đ) Gen và tính trạng có mối quan hệ như thế nào ? 

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh 2017 - PTCS Xã Đàn

  •