Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 - 2018

Đề kiểm tra định kỳ cuối kì 1 năm học 2017 - 2018 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Thạch Bằng có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 - 2018

De thi hoc ki 1 mon Toan lop 3 TH Thach Bang 2017 - 2018

7. Một hình vuông có cạnh 7 cm. Chu vi hình vuông là:

  A. 27 cm.           B. 28 cm.          C. 29 cm.            D. 30 cm.

8. Một lớp học có 24 học sinh được xếp thành 6 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

   A. 2 học sinh.      B. 3 học sinh.      C. 4 học sinh      D. 5 học sinh.

 Bài 2.   Đặt tính rồi tính :

               a.  754 - 463                                                   b. 216 +  46         

            c.  208   x    8                                                   b. 95   :   5           

           Bài 3:   Tìm X

a)     127 + X = 349                               b)  X : 4 = 130                             

Bài 4:    Hùng có quyển truyện dày 140 trang? Hùng đã đọc được 1/5 số trang. Hỏi Hùng còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện? 

Bài 5: ( 1 điểm )

a/ Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau?

   b/Tìm số liền trước của số có ba chữ số lớn nhất?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 - 2018 

I.  Phần trắc nghiệm ( 4điểm) Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

B

C

B

D

A

B

C

 II. Phần tự luận ( 6điểm )

1. ( 2 điểm ) HS đặt tính rồi tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

3. (1 điểm) Mỗi bài tìm đúng được 0,5 điểm

 4. ( 2 điểm)                                               

Bài giải

   Số trang Hùng đã đọc được là:   ( 0,5đ)

               140 : 5 = 28 (trang)       ( 0,5đ)

            Số trang còn lại Hùng phải đọc là :  ( 0,25đ)

                 140 – 28 = 112 (trang)      ( 0,5đ)

                          Đáp số : 112 trang   ( 0,25đ)

5,    ( 1 điểm)     Mỗi câu đúng ghi 0,5 đ

a/ Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau? Có 9 số

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

     b/ Tìm số liền trước của số có ba chữ số lớn nhất? 998

 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 - 2018

  •