Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Lý Tự Trọng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa, trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Bình Định tổ chức, có file tải về dễ dàng

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 2:3. Tên gọi của amin đó là

A. đimetylamin.          B. đietylamin.                          C. metyl iso-propylamin.        D. etyl metylamin.

Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ ?

A. NH3, C6H5NH2, CH3NH2                                      B. C6H5NH2, CH3­NH2, NH3

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3                                      D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2

Câu 9: Hoà tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,448 lit khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là:

A. 0,56 gam.               B. 11,2 gam.                        C. 1,12 gam.                    D. 5,6 gam.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - THPT Ly Tu Trong

Tải ngay Đề thi môn Hóa file PDF tại đây

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - THPT Lý Tự Trọng

  •