Diem chuan dh, cd 2015

  • Danh sách trường quân đội xét tuyển NV2 năm 2015

    Danh sách trường quân đội xét tuyển NV2 năm 2015

    Tất cả có 15 trường thuộc khối quân đội thông báo xét tuyển NV2 năm 2015, trong đó 4 trường xét tuyển hệ quân sự, 11 trường xét tuyển hệ dân sự, theo đó còn hơn 4000 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Xem thêm