• Kiểm tra thông tin hồ sơ đã nộp trên trang của BGD

    Kiểm tra thông tin hồ sơ đã nộp trên trang của BGD

    Sau khi nộp hồ sơ thi sinh cần nhanh chóng kiểm tra thông tin hồ sơ đã nộp với thông tin trên hệ thống được nhập vào. Trong trường hợp có sai sót thí sinh cần điều chỉnh ngày trên hệ thống này.

Xem thêm