Luyện thi đại học 2015

Tổng hợp đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 (Phần 1)

Tổng hợp đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 của các trường trên cả nước. Mời các bạn tham khảo!

Khai giang khoa luyen thi dai hoc - THPT Quoc gia mon tieng Anh 2015

Cập nhật đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 ( từ đề số 1 - đề số 30), ngày 1/3/2013

 

30. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 30 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d30.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 30

29. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 29 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d29.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 29

28. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 28 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d28.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 28

27. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 27 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d27.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 27

26. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 26 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d26.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 26

25. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 25 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d25.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 25

24. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 24 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d24.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 24

23. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 23 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d23.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 23

22. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 22 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d22.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 22

21. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 21 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d21.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 21

20. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 20 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d20.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 20

19. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 19 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d19.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 19

18. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 18 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d18.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 18

17. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 17 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d17.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 17

16. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 16 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d16.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 16

15. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d15.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 15

14. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 14 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d14.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 14

13. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 13 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d13.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 13

12. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 12 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d12.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 12

11. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 11 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d11.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 11

10. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 10 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d10.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 10

9. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 9 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d9.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 9

8. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 8 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d8.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 8

7. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 7 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d7.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 7

6. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 6 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d6.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 6

5. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 5 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d5.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 5

4. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 4 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d4.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 4

3. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 3 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d3.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 3

2. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 2 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d2.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 2

1. Xem đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 1 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fhsgtoan6d1.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 đề số 1

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

tin hotXem Ngay: Danh sách trường công bố đề án tuyển sinh riêng 2015; Khóa luyện thi đại học - THPT Quốc gia năm 2015


2 bình luận: Tổng hợp đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 môn toán năm 2013 (Phần 1)

  •  
  • ao vào ko được nhỉ?????????????????????????

    Phạm Ngân 10:40 am - 19/01/2014
  • đề khong khó lắm nhưng không phù hợp với học sinh khá có nhu cầu thi học sinh giỏi nên cần cho vào đó một số kiến thức cơ bản để các em chứng minh tài năng của mình. cần nhiền câu hỏi lập luận và giả thiết nhiều hơn, có lời giải để các em thanh khảo

    nguyen le hoang huy 09:15 am - 30/03/2013